Стручни тимови :

 1. Тим за развојно планирање
 2. Тим за школски програм
 3. Тим за самовредновање и вредновање рада школе
 4. Тим за инклузивно образовање
 5. Тим за борбу против насиља, злостављања и занемаривања
 6. Тим за подршку ученицима који имају потешкоће у савладавању градива прописаног планом  и  програмом
 7. Тим за ажурирање  школског сајта
 8. Тим за сарадњу са Црвеним Крстом и хуманитарним  организацијама
 9. Тим за израду Годишњег  плана  рада школе и  Извештаја  о реализацији  Годишњег плана рада за протеклу школску годину
 10. Тим за каријерно  вођење
 11. Тим за  планирање  и  организацију  екскурзија,излета и посета
 12. Тим за  бригу о уређењу школског  простора
 13. Тим за  промоцију  школе и сарадњу са медијима
 14. Тим за стручно усавршавање
 15. Вршњачки тим  за борбу  против  насиља
 16. Тим за  наставна средства и опрему
 17. Тим за подршку Ђачком парламенту
 18. Тим овлашћен за покретање поступка за заштиту од злостављања