Медицинска школа „ Стевица Јовановић “ Панчево је средња стручна школа која образује ученике за подручје рада Здравство и социјална заштита, за образовне профиле:
• Медицинска сестра – техничар
• Медицинска сестра – васпитач
• Здравствени неговатељ
• Гинеколошко –акушерска сестра

Медицинска школа треба да буде језгро развоја хуманог односа према животу кроз стално осавремењивање професије (савремена настава, тимски рад, међусекторска сарадња…). Уз очување и развијање  моралних квалитета носилаца струке  треба да представља базу развоја и унапређења здравствене културе и образовања у средини у којој живимо.